Açıklama

Son yıllarda, bu tür çevre mevzuatlarındaki kısıtlamalar gibi faktörler, ekotasarımı içeren standart kuralların serbest bırakılması ve özellikle sürdürülebilir ürünlerin çok fazla talep edildiği piyasaların varlığı; mobilya üreticileri için yeni ihtiyaçlar oluşturmuştur:

 • Sürdürülebilirlik Girişimi Beyanına göre sürdürülebilir ürünler pazarı 5 yıl içerisinde belirli şekilde büyümüştür ve geleneksel ürünler pazarından çok daha hızlı şekilde gelişmektedir.
 • Çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil tasarımla ilgili konular, mobilya üretim sürecinin çok önemli bir parçası haline gelmektedir. 
 • Çevresel sorumluluk bir gereklilik haline gelmektedir ve yenilenebilir olmayan kaynakların ekonomisi, Avrupa Komisyonu yönetmelikleri ve tüketici bilinci doğrultusunda yönlendirilmektedir. 
 • Ekolojik mobilyaya olan talep hızla büyümektedir fakat mobilya sektöründe yeşil beceriler ve yeşil işlerle ilgili yeteriliklerin eksikliği rekabetçiliğe zarar vermektedir ve tatmin edici düzeyde değildir. 
 • Avrupa ülkelerinde halen Ekotasarım ve Sürdürülebilir Üretimle ilgili spesifik mesleki eğitimler bulunmamaktadır. Bu nedenle mobilya üreticileri EN ISO 14006:2011 Çevre Yönetim Sistemleri ve ekotasarım yönergeleriyle ilgili yeterliliklere sahip değildirler.

Ekotasarım ve sürdürülebilir üretimle ilgili resmi müfredat eksikliği, tasarımcılar, üretim, satın alma ve lojistik personeli, yöneticiler ve yönetim sistemleri sorumluları tam olarak bu yeterliliklere sahip olmadıklarından dolayı doğrudan mikro işletmeler ( AB işletmelerinin %86'sı 10 kişiden az çalışana sahiptir) tarafından yönetilen geleneksel mobilya üretimi endüstrisini etkilemektedir. Bu AB mobilya üretimi işletmelerinin ölçekleri ve yapıları, çalışanların bu yeni şartlara (yasal, çevresel, pazara yönelik) adapte olmalarına yardımcı olmamaktadır. Buna ek olarak ekotasarımla ilgili ISO 14006'in en son konsolidasyonunu göz önüne alarak bunu uygulamak isteyen işletmelerin eğitim ihtiyaçlarına yönelmek gerekir.

ECO4VET "Ekotasarım ve Sürdürülebilir Üretim" çalışanlarının eğitimi için araç ve metotlar geliştirerek mobilya sektöründe belirlenen eğitim açığını kapatmayı hedeflemektaedir.

ECO4VET ekotasarım ve sürdürülebilir üretimle ilgili olarak mobilya endüstrisi profesyonellerinin bilgi ve beceri eksikliklerini giderecektir. Mobilya sektörü, özellikle de küçük işletmelerinin profesyonellerini hedeflemektedir.

 • Mesleki Eğitim Öğrencileri
 • Tasarımcılar
 • Satınalma Personeli
 • Çevre (Kalite, güvenlik, vb) sistem personeli
 • Üretim personeli
 • Lojistik personel

Bu girişimin uzun dönemdeki hedefi standart bir müfredat hazırlayarak mobilya endüstrisinin ve ürün yaşam döngüsünün çevreye etkilerini azaltmaktır.

ECO4VET'in özel amaçları: 

 • ÖA1.Mobilya sektöründe EKOTASARIM ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM alanında Eğitim/beceri ihtiyaçlarını belirlemek.
 • ÖA2. Yenilikçi öğrenme metodları uygulayarak mobilya sektöründe ekotasarım ve sürdürülebilir üretimle ilgili Resmi bir Ortak Müfredat tasarlamak ve geliştirmek.
 • ÖA3. Uzaktan öğretim için Çok dilli bir Öğrenme Platformu geliştirmek
 • ÖA4. Öğretim süreci içerisinde kişisel bir proje geliştirme gibi beceri ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yenilikçi bir Mesleki Eğitim uygulama yöntemi olarak deneyim metodlarından Öğrenmeyi teşvik etme.
 • ÖA5.Proje çıktılarının ve proje sonuçlarının Avrupa Mesleki Eğitim ve Öğretim politikaları üzerinde yüksek derecede etki yaratacak standart bir MEÖ olarak tanınma imkanı sağlamak için mesleki oryantasyon servislerine, ilgili ulusal, bölgesel ve lokal otoritelere yaygınlaştırılmasında Mesleki Eğitim ve Öğretim politika yapıcılarını dahil etmek.
 • ÖA6. Mutabakat Antlaşmasının Geliştirlmesi. Ortaklar arasında eğitim transferi çerçevesini düzenleyecek bir anlaşma geliştirmek. Bu, ortakların durumu ve prosedürlerin karşılıklı kabulünü ve aynı zamanda ortaklık içerisinde işbirliği prosedürlerinin oluşturulmasını sağlayacaktır.
 • ÖA7. Tüm AB ülkelerinin eğitim kurumları tarafından adapte edilebilecek taslak öğretim tavsiyeleri geliştirmek.