Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια, παράγοντες όπως οι περιορισμοί στην περιβαλλοντική νομοθεσία, η απελευθέρωση των τυποποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για την ενσωμάτωση του οικολογικού σχεδιασμού, και ειδικά η εμφάνιση των αναδυόμενων αγορών είναι πολύ απαιτητική με τη βιωσιμότητα του προϊόντος και έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες για τους κατασκευαστές επίπλων:

 • Σύμφωνα με την Έκθεση των Πρωτοβουλιών Βιωσιμότητας, οι αγορές για τα βιώσιμα προϊόντα έχουν επεκταθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 5 έτη, αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από ό, τι εκείνες για τα συμβατικά προϊόντα.
 • Θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τον πράσινο σχεδιασμό γίνονται ένα πολύ σημαντικό μέρος των διαδικασιών παραγωγής επίπλων.
 • Η περιβαλλοντική ευθύνη έχει γίνει μια αναγκαιότητα και οδηγείται από την οικονομία των μη ανανεώσιμων πόρων, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.
 • Η ζήτηση για οικολογικά έπιπλα είναι ταχέως αναπτυσσόμενη, αλλά δεν είναι ικανοποιητική, καθώς υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα των επίπλων σχετικά με πράσινες δεξιότητες για τα πράσινα επαγγέλματα, πράγμα που πλήττει την ανταγωνιστικότητα.
 • Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες περαιτέρω επαγγελματικές εκπαιδεύσεις διαθέσιμες στις ευρωπαϊκές χώρες που σχετίζονται με τον Οικολογικό Σχεδιασμό και την Βιώσιμη Παραγωγή στον Τομέα των Επίπλων. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές επίπλων έχουν έλλειψη δεξιοτήτων που σχετίζεται με το πρότυπο EN ISO 14006: 2011 για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης και τις Κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση του οικολογικού σχεδιασμού.

Η έλλειψη ενός επίσημου προγράμματος σπουδών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την βιώσιμη παραγωγή επηρεάζει άμεσα την παραδοσιακή βιομηχανία κατασκευής επίπλων, η οποία κυριαρχείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις (86% των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους) καθώς οι σχεδιαστές τους, το προσωπικό στην παραγωγή, στην γραμμή εφοδιαστικής αλυσίδας και αγορών, καθώς και οι διαχειριστές και υπεύθυνοι των συστημάτων διαχείρισης δεν υποστηρίζονται πλήρως με αυτές τις δεξιότητες. Το μέγεθος και η δομή αυτών των εταιρειών επίπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοηθούν στην προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες αυτές απαιτήσεις (της νομοθεσίας, του περιβάλλοντος και της αγοράς). Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ενοποίηση του προτύπου ISO 14006 σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης των διαφόρων επιχειρήσεων που θέλουν να τo εφαρμόσουν.

Το ECO4VET στοχεύει στην αντιμετώπιση του προσδιορισμένου μορφωτικού χάσματος στον τομέα των επίπλων αναπτύσσοντας εργαλεία και μεθόδους για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε «Οικολογικό σχεδιασμό και Βιώσιμη Παραγωγή».

Το ECO4VET θα εξαλείψει την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου επίπλων που σχετίζονται με τον οικολογικό σχεδιασμό και την βιώσιμη παραγωγή. Απευθύνεται σε επαγγελματίες από τον τομέα των επίπλων, κυρίως των ΜΜΕ:

Μαθητές Επαγγελματικής Κατάρτισης

 • Σχεδιαστές
 • Προσωπικό τμήματος Προμηθειών
 • Προσωπικό Περιβαλλοντολογικού Συστήματος (ποιότητα, ασφάλεια κτλ)
 • Προσωπικό τμήματος παραγωγής
 • Προσωπικό Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο μακροπρόθεσμα την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας επίπλων και του κύκλου ζωής του προϊόντος, δημιουργώντας ένα πρότυπο πρόγραμμα κατάρτισης.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του ECO4VET είναι:

 • Στρατηγικός Στόχος 1. Ορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων στον τομέα του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ στον τομέα των επίπλων.
 • Στρατηγικός Στόχος 2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Επίσημου Κοινού Προγράμματος Σπουδών για τον Οικολογικό Σχεδιασμό και την Βιώσιμη Παραγωγή στη Βιομηχανία των Επίπλων με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων μάθησης.
 • Στρατηγικός Στόχος 3. Ανάπτυξη πολυγλωσσικής πλατφόρμας εκμάθησης για την εξ αποστάσεως κατάρτιση.
 • Στρατηγικός Στόχος 4. Για την προώθηση της Μάθησης από εμπειρικές μεθόδους ως καινοτόμους τρόπους παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις εξελισσόμενες ανάγκες δεξιοτήτων μέσω, για παράδειγμα, της ανάπτυξης ενός προσωπικού προγράμματος κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 • Στρατηγικός Στόχος 5. Συμμετοχή φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χαράζουν πολιτική συμβάλλοντας στην διάδοση της εξέλιξη του έργου στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, οι αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί καθώς επίσης και οι σχετικές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και η δυνατότητα αναγνώρισης των αποτελεσμάτων του έργου ως ένα πρότυπο μοντέλο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο θα εξασφαλίσει ένα υψηλό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • Στρατηγικός Στόχος 6: Ανάπτυξη ενός Μνημονίου Συνεργασίας. Ανάπτυξη μιας συμφωνίας μεταξύ των εταίρων, η οποία καθορίζει το πλαίσιο για τη μεταφορά της κατάρτισης. Θα αναφέρει την αμοιβαία αποδοχή της κατάστασης και των διαδικασίων των εταίρων και θα θεσπίζει επίσης τις διαδικασίες της κοινοπραξίας που έχουν ως στόχο τη συνεργασία.
 • Στρατηγικός Στόχος 7: Ανάπτυξη προσχεδίων για συστάσεις κατάρτισης που μπορούν να υιοθετηθούν από τα ιδρύματα κατάρτισης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.